พม.เปิดให้ยื่นคำร้อง “ซ่อมบ้านผู้สูงอายุ – คนพิการ” หลังละ 40,000 บาท