activities

สปสช.มาช่วยส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกาย

สปสช.มาช่วยส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกาย (คลีนิคมนุษย์ล้อ จังหวัดหนองบัวลำภู) โดยวิทยากรจาก Independent Living ชลบุรี