คนพิการ กับ โอกาสในการมีงานทำกับคนปกติในไทย ในปี 2565