รายละเอียดของข่าว
 

การอบรมพัฒนาศักยภาพของคนพิการและหน่วยร่วมบริการ    
     วันจันทร์ที่ 11 ถึงวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

     สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย (TIL) ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้ร่วมกันจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพของคนพิการและหน่วยร่วมบริการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

     สืบเนื่องจากโครงการ “ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการสู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย (TIL) ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จึงได้ร่วมการจัดอบรมให้ความรู้แก่คณะทำงานด้านการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ และหน่วยบริการ (โรงพยาบาล) ที่จับคู่กับองค์กรคนพิการรวม 15 คู่องค์กร รวมกว่า 70 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกันในปี 2555 ต่อไป


     วันจันทร์ที่ 11 ประธานกล่าวเปิดการอบรมโดย พญ.ดารณี สุวพันธ์ ผอ.ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จากนั้นได้เริ่มการอบรมเรื่อง “ความเสมอภาคของคนพิการ (Disabilities Equality Training: DET)” วิทยากรโดยคุณณธกมล รุ่งทิม เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ” และ “ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและจัดบริการตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ” โดยอ.อุดมโชค ชูรัตน์

     วันอังคารที่ 12 เริ่มด้วย “สิ่งใหม่สิ่งดี (New & Good)” “ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้” โดยตัวแทนผู้เข้าอบรม เรื่อง “หลักการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยบริการและการเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับคนพิการรายใหม่” โดย น.ท.ภราดร และ พ.ต.หญิง ชุติมา เรื่อง “การจัดทำและสร้างโปรแกรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ (ILP) 1” โดยคุณชญาดา วิริยะสิริเวช และ คุณสันติ รุ่งนาสวน ช่วงบ่ายเป็นเรื่อง “ประวัติ-แนวคิด-วัตถุประสงค์ของการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน โดยคุณกิตติชัย เนตรพิศาลวนิช และ คุณองอาจ แก่นทอง เรื่อง “อุปกรณ์เครื่องช่วยและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก” เรื่อง “กฎ ข้อตกลง ของการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน-บทบาทของผู้ให้-ผู้รับคำปรึกษา” โดยคุณองอาจ แก่นทอง และ คุณกิตติชัย เนตรพิศาลวนิช

     วันพุธที่ 13 เริ่มด้วย “สิ่งใหม่สิ่งดี (New & Good)” “ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้” โดยตัวแทนผู้เข้าอบรม เรื่อง “ธรรมชาติของมนุษย์-ความพิการคืออะไร” โดยคุณสันติ รุ่งนาสวน และ คุณอรุณวดี ลิ้มอังกุร ช่วงบ่าย เรื่อง “การจัดทำและสร้างโปรแกรมฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ (ILP) 2” โดยคุณชญาดา วิริยะสิริเวช และ คุณสันติ รุ่งนาสวน “การพิทักษ์สิทธิ” โดยคุณธีรยุทธ สุคนธวิท

     วันพฤหัสบดีที่ 14 เริ่มด้วย “สิ่งใหม่สิ่งดี (New & Good)” “ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้” โดยตัวแทนผู้เข้าอบรม เรื่อง “ความรู้ทางด้านการแพทย์เบื้องต้น” โดยทีมวิทยากรของศูนย์สิรินธร ช่วงบ่ายเรื่อง “การปรับบุคลิกภาพ” โดยอ.อุดมโชค ชูรัตน์

     วันศุกร์ที่ 15 เริ่มด้วย “สิ่งใหม่สิ่งดี (New & Good)” “ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้” โดยตัวแทนผู้เข้าอบรม เรื่อง “การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีมาตรฐาน” โดยนางจินตนา จันทร์บำรุง ผอ.สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ ช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงานด้านการดำรงชีวิตอิสระ ฝึกทักษะการทำงานในชุมชน (ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ) โดยแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 6 กลุ่มไปเยี่ยมบ้านคนพิการในจังหวัดนนทบุรีเพื่อฝึกการพูดคุยและจดบันทึกข้อมูล

     วันเสาร์ที่ 16 เริ่มด้วย “สิ่งใหม่สิ่งดี (New & Good)” “ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้” โดยตัวแทนผู้เข้าอบรม เรื่อง “กลุ่มสนับสนุนคนพิการ (Support Group)” โดยอธิบายวัตถุประสงค์-ขั้นตอนการทำกลุ่มสนับสนุนแล้วแบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่มฝึกการเป็นผู้นำกลุ่ม มื้อกลางวันๆ นี้เป็นการเลี้ยงฉลองปิดการอบรม โดยทางผู้จัดได้เตรียมอาหารญี่ปุ่นหน้าตาน่ารับทานมากกกก...มารับประทานกันอย่างมากมายทีเดียว สุดท้ายเป็นการวางแผนการทำงานโครงการ “ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระคนพิการสู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555”

     งานนี้เป็นการอบรมที่ใช้เวลาในการอบรมถึง 6 วันเต็ม ทั้งผู้จัด วิทยากร ผู้เข้าอบรมต่างก็อ่อนเพลียกันอย่างมาก แต่ในการเหนื่อยล้าครั้งนี้ทำให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการทำงานด้านการดำรงชีวิตอิสระรวมถึงการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและพร้อมที่จะกลับไปทำงานในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดียิ่งขึ้น
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :