รายละเอียดของข่าว
 

กิจกรรม “การจัดกลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group)    
     วันที่ 2 มีนาคม 2553 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้จัดกิจกรรม “กลุ่มสนับสนุนคนพิการ” (Support Group) ขึ้นที่ ห้องประชุม ทรายทอง โรงพยาบาลบางละมุง โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และโรงพยาบาลบางละมุง


     ซึ่งกิจกรรม ตลอดทั้งวันมีดังต่อไปนี้ เริ่มงานโดย นายแพทย์ประสิทธิ์ จิตติวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายองอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน

     จากนั้นเป็นการชมวีดีทัศน์ชุด การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง “สิทธิต่างๆ ของคนพิการ” โดย นางปัทมา ชาญเชี่ยว รักษาการกองสวัสดิ์การเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นวิทยากรรับเชิญ พูดคุยถึงสิทธิต่างๆ ที่คนพิการและครอบครัวควรทราบ เช่น การจดทะเบียนคนพิการใช้เอกสารอะไรบ้าง จดได้ที่ไหน จดแล้วได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร บัตรทองสำหรับคนพิการ (ท 74) คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างจากบัตรทองของคนทั่วไปอย่างไร

     ต่อด้วยนายกิตติชัย เนตรพิศาลวนิช เลขานุการศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีรับหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง” แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ” การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ หมายถึง การที่คนพิการต้องการเลือก ควบคุม และตัดสินใจในกิจวัตรประจำวันของตนเองได้เช่นเดียวกับคนในครอบครัวของเขาที่ไม่พิการ เช่นเดียวกับเพื่อนบ้าน หรือคนในชุมชนที่เขาพักอาศัย คนพิการต้องการเติบโตขึ้นในครอบครัวของเขาเอง ต้องการไปเรียนหนังสือโดยใช้รถโรงเรียนเดินทางไปเรียนยังโรงเรียนเดียวกับเพื่อนบ้าน ต้องการทำงานในสายอาชีพที่ตนสนใจหรือศึกษามา และต้องการเริ่มต้นมีครอบครัวของตนเองในชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ ซึ่งถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ “การมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับคนทั่วไป” นั่นเอง มีโอกาสในการตัดสินใจในเรื่องที่กระทบต่อชีวิตของตน สามารถเลือกดำเนินกิจกรรมตามที่ต้องการ แต่หากจะมีข้อจำกัดก็เป็นข้อจำกัดเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเช่น กฏเกณฑ์ทางสังคม ดินฟ้าอากาศ เป็นต้น

     ช่วงพักรับประทานอาหารกลางวัน นายแพทย์ประสิทธิ์ จิตติวัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง ให้พยาบาลจัดตั้งโต๊ะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัด 2009 ให้แก่คนพิการและผู้ที่สนใจ เป็นการบริการหน้าห้องที่จัดกิจกรรมเลยทีเดียว งานนี้มีคนพิการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมสมัครใจฉีดวัคซีนในครั้งนี้กว่า 10 คนทีเดียว

     ช่วงบ่ายเป็นการทำ “กลุ่มสนับสนุน” (Support Group) โดยกิจกรรมจะแยกผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม 1 จะเป็นเฉพาะคนพิการอย่างเดียว โดยมีนายองอาจ แก่นทองเป็นผู้นำกลุ่มและนางสาวปราณี สุวรรณฤทธิ์ เป็นผู้ช่วย ส่วนอีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มของคนไม่พิการจะมี นักกายภาพบำบัด พยาบาล ญาติคนพิการและหน่วยงานที่รับเชิญมา โดยมีนายกิตติชัย เนตรพิศาลวนิชเป็นผู้นำกลุ่มและนายมนตรี หมู่คำเป็นผู้ช่วย การจัดกลุ่มสนับสนุน เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เสนอปัญหาและสนับสนุนการแก้ปัญหาโดยสมาชิกในกลุ่ม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา ช่วยกันหาทางแก้ไขปัญหา โดยมีกฏ ข้อตกลงร่วมกัน สิ่งที่ได้จากการจัดกลุ่มสนับสนุน คือ ทำให้ได้ระบายสิ่งที่กดดันในจิตใจผ่านการเล่าเรื่อง ได้แสดงความคิดเห็นของตนเองและได้รับฟังเรื่องราว ความรู้สึก ดวามคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่มเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ได้คิดและแก้ไขปัญหาร่วมกับเพื่อนๆ เป็นการเสริมสร้างพลัง ความเข้มแข็งซึ่งกันและกัน

     ช่วงท้ายเป็นการรวบรวมประเด็นและเสนอกับหนวยงานที่เชิญมาและหาแนวทางในการแก้ไขรวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ กับทางโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่มาของข่าว : art

อันดับ: ๒
ข้อความ : สำหรับกลุ่ม IL อุบลราชธานี กลุ่ม IL ร้อยเอ็ด กลุ่ม IL อุดรธานี ที่ศูนย์ IL ชลบุรีไปขยายแนวคิดไว้ ทราบข่าวมาว่าทาง สปสช.จะเชิญให้เข้ามาปรึกษาเรื่องโครงการ “เตรียมความพร้อมศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ” ในราวปลายเดือนเมษายนนี้ที่ กรุงเทพฯ นะครับ แต่อย่างไรผมอยากให้ลองทำโครงการเสนอกับทางพื้นที่ของท่านดูด้วย เพื่อจะได้งบประมาณมาดำเนินงานในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหน่วยงานในพื้นที่ของท่านยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนงานด้านคนพิการแน่นอนครับ
จากคุณ art 
อันดับ: ๑
ข้อความ : เมื่อไหร่ ILอุบลราชธานีจะต่อโครงการค่ะ
จากคุณ นิภาภร ธานี 

ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :