รายละเอียดของข่าว
 

วิทยากรบรรยายเรื่องสิทธิคนพิการ    
     วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 โรงพยาบาลชลบุรี เนื่องจากรพ.ชลบุรีได้จัดการอบรม โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบบริการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย/คนพิการจากอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดชลบุรี

     ไอแอลชลบุรีได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการ ในวันที่ 13 และ 14 มีผู้เข้ารับการอบรมจาก รพสต.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในจังหวัดชลบุรีรวม 2 วัน 120 คน


     .

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :