รายละเอียดของข่าว
 

ไอแอลชลบุรีเข้าร่วมประชุมทำแผนเรื่องรถเมล์ NGV 3,183 คัน    
     วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในที่ประชุมหารือร่วมกับทีม ขสมก. นายนเรศ บุญเปี่ยม รักษาการผู้อำนวยการ ขสมก. นายยุกต์ จารุภูมิ ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน และคณะ และกลุ่มภาคีเครือข่ายรถเมล์เพื่อประชาชนทุกคนขึ้นได้ทุกคัน โดยการนำของ นายอุดมโชค ชูรัตน์ ประธานภาคีเครือข่ายฯ นายกฤษนะ ละไล และนายธีรยุทธ สุคนธวิท พร้อมด้วย ร.ต.ท.หญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด ที่ปรึกษาโครงการอารยสถาปัตย์ไทยสู่ประชาคมอาเซียน สืบเนื่องจากการที่ กทม. และกลุ่มภาคีเครือข่ายฯ ได้ประชุมหารือร่วมกันในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมานั้น กทม. ยืนยัน และให้ความมั่นใจว่าหากได้รับแผนงานที่ชัดเจน กทม.จะสามารถปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสภาพถนนเพื่อรองรับรถโดยสารสาธารณะไร้บันไดทั้ง 3,183 คัน จึงได้เชิญ ขสมก. เข้าร่วมหารือในวันนี้


     นายจุมพลกล่าวว่าจากการสำรวจของ ขสมก. ในขณะนี้จุดที่มีปัญหาที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ กทม.มีอยู่ด้วยกัน 7 จุด ซึ่งทั้ง 7 จุดนี้ กทม.จะสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอน นอกเหนือจากนี้ กทม.ยังจะพยายามปรับปรุง แก้ไขในจุดอื่นๆ ที่คิดว่าอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการวิ่งรถเมล์ไร้บันไดในทั่วทุกพื้นที่ของ กทม. โดยจะมีการวางแผนงานร่วมกับ ขสมก. และตั้งคณะทำงานร่วมในการเข้าไปดูแล ในส่วนตัวเห็นว่าการใช้รถเมล์ติดลิฟท์ ถึงแม้ว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ด้วยสภาพการจราจรในบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็นความเร่งรีบ การจราจรที่ติดขัด และความไม่เอื้ออำนวยต่างๆ จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ใน กทม. รถเมล์ไร้บันได้ถือเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน ทุกกลุ่ม

     นายนเรศกล่าวว่าในการจัดซื้อรถสาธารณะนั้นจะต้องให้เป็นไปเพื่อประโยชน์กับประชาชนทุกกลุ่ม ในประเด็นที่ภาคีเครือข่ายฯ มีข้อเสนอแนะให้จัดซื้อรถเมล์ไร้บันไดทั้ง 3,183 คันนั้น ขสมก. ได้ทำการสำรวจเส้นทางเดินรถพบว่ามีทั้งหมด ๑๑ จุดที่เป็นปัญหาต่อการเดินรถเมล์ไร้บันได ซึ่งภายหลังการจัดซื้อหากรถเมล์ไม่สามารถเข้าให้บริการได้ในบางพื้นที่ที่เคยให้บริการ ขสมก. จะมีความผิดเนื่องจากการจัดซื้อเป็นไปด้วยความประมาทเลินเล่อ ทำให้สูญเสียงบประมาณ เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ อย่างไรก็ดี กทม. ยืนยันว่าจะสามารถจัดการกับปัญหาสภาพท้องถนนให้สามารถเดินรถได้ จึงเหลือแต่ในส่วนของ ๔ จุดที่ไม่ได้อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ กทม. ซึ่งจะต้องมีการประสานหารือกับกรมทางหลวงและภาคเอกชนต่อไป

     เนื่องจากเงื่อนไขในเรื่องของระยะเวลา หลังจากนี้นายนเรศจะได้กลับไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการร่าง TOR ในการร่าง TOR8 ว่าจะสามารถจัดซื้อรถเมล์ปรับอากาศจำนวน 1,528 คัน เพื่อนำมาให้บริการประชาชนก่อน แล้วจึงจะได้หารือแก้ไขในส่วนของรถเมล์ธรรมดาอีก 1,659 คัน ซึ่งจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ และรายงานให้กับ ขสมก. ในเรื่องของการดำเนินการ และระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมด

     นายธีรยุทธยังได้เสนอให้มีการนำร่องปรับปรุงแก้ไขหนึ่งในเจ็ดจุดของ กทม.ที่มีปัญหาในการเดินรถไร้บันได แล้วนำรถตัวอย่างมาทดสอบวิ่ง โดยนายจุมพลได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ ดูแลในเรื่องนี้ต่อไป

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : รายงานโดย นางสาวศิริรัตน์ ตันแสนทองและนายเจษฎา ขุนพล ภาคีเครือข่ายรถเมล์ประชาชนทุกคนต้องขึ้นได้ทุกคัน

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :