รายละเอียดของข่าว
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ : การพัฒนาบุคลากรและรูปแบบการจัดบริการสำหรับคนหูหนวก”    
     วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรม เดอะเล็คกาซี่ นนทบุรี ตามที่ สมาคมคนหูหนวกจังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชลบุรี ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ : การพัฒนาบุคลากรและรูปแบบการจัดบริการสำหรับคนหูหนวก” เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและการจัดบริการการดำรงชีวิตอิสระสำหรับคนหูหนวกโดยคนหูหนวกด้วยกันเอง และ TIL ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการจัดการอบรมในครั้งนี้ และ อ.อุดมโชค ชูรัตน์ รับผิดชอบในเรื่อง ความรู้เบื้องต้นแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ นส.ชญาดา เรื่อง โปรแกรมการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระ องอาจ กิตติชัย สันติ ได้รับผิดชอบในเรื่อง “การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน”


     ผลการอบรม ผู้เข้าอบรมให้ความสนใจดี มีการซักถามเรื่องที่ไม่เข้าใจตลอดมีบางครั้งที่ถามเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่อบรมให้บ้าง จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารระหว่างวิทยากรกับผู้เข้าอบรมแต่ล่ามภาษามือก็ช่วยแปลให้ได้เป็นอย่างดี

     .

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :