รายละเอียดของข่าว
 

พิธีเปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรสำหรับคนพิการเพื่อการมีงานทำ    
     ไอแอลชลบุรีได้จัดทำโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรสำหรับคนพิการเพื่อการมีงานทำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กจำนวน 10 เครื่องจากบริษัทพนัสโพลทรี่จำกัด


     ณ ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ประธานเปิดงานโดยนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลหนองปลาไหล กล่าวรายงานโดยนายองอาจ แก่นทอง ประธานศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ผู้เข้าร่วมในพิธีปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ให้การสนับสนุน ผู้เข้าร่วมการอบรมและแขกผู้มีเกียรติรวมกว่า 30 คน

     วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1. เพื่อให้คนพิการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียน โดยไม่ต้องเป็นภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

     2. เพื่อให้คนพิการ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

     3. เพื่อให้คนพิการ นำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเอง มีงานทำ และพัฒนาสังคมและชุมชนต่อไป

     เป้าหมายของโครงการ

      คนพิการจำนวน 10 คน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และเป็นผู้รับบริการจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการเพื่อการมีงานทำ ๖ หลักสูตร ดังนี้ ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint, Internet และหลักสูตรการสร้างสื่อวีดีทัศน์เบื้องต้น

      เมื่อคนพิการทุกท่านได้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้รับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คนละ 1 เครื่อง และจะมีการจัดสรรงานที่มีความเหมาะสมกับทุกท่านในลำดับต่อไป

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :