รายละเอียดของข่าว
 

การอบรมเรื่อง การฟื้นฟูคนพิการตามแนวคิด “การดำรงชีวิตอิสระ”    
     วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุจินต์ ผลากรกุล ชั้น 4 โรงพยาบาลชลบุรี

     ตามที่ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรีและกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ด้านการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการฯ โดยการสนับสนุนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างหน่วยบริการและองค์กรคนพิการ ในการพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพตามแนวคิด”การดำรงชีวิตอิสระ”ของคนพิการร่วมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ต่อไป วันนี้จึงจัดการอบรมแลกเปลี่ยนเรื่องการฟื้นฟูและแนวคิด การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการที่รพ.ชลบุรี


     เริ่มโดยแพทย์หญิงปิยะนุช เสมอวงษ์ ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน รอ.พิเศษ อัษฎา ผอ.รพ.ชลบุรี ประธานเปิดงาน

     นายแพทย์องอาจ รองผอ.รพ.ชลบุรี ให้เกียรติร่วมพิธีเปิด และมีผู้เข้าร่วมอบรม กลุ่มเป้าหมายในการเผยแพร่แนวคิด IL จาก รพสต. ทบ. อบต. และเจ้าหน้าที่ในรพ.ชลบุรี ประมาณ 50 ท่าน

     บรรยายการฟื้นฟูสภาพคนพิการ

     บรรยายเรื่องการดำรงชีวิตอิสระ คืออะไร? และศูนย์การดำรงชีวิตอิสระ คืออะไร?

     
ที่มาของข่าว : art

อันดับ: ๑
ข้อความ : ทดสอบ
จากคุณ อาจ 

ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :