รายละเอียดของข่าว
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ (ภาคทฤษฎี) รายใหม่ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐานพ.ศ.2555    
     วันที่ 17-19 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุมรองเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)โดย สำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ (สศส) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ช่วยคนพิการ (ภาคทฤษฎี) รายใหม่ ตามหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ ระดับพื้นฐานพ.ศ.2555 โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นภาคทฤษฏีจำนวน 24 ชั่วโมง และฝึกภาคปฏิบัติในพื้นที่จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับบุคคลที่จะเป็นผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ในหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการ มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 75 คนจากทั่วประเทศ


     พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโดย...นางนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กล่าวรายงาน โดย... นางจินตนา จันทร์บำรุง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ

     หัวข้อในการอบรมมีดังนี้

     อภิปรายประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการและความพิการ”

     การอภิปรายและจัดประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “การให้ความช่วยเหลือคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม”

     การบรรยาย เรื่อง “แนวคิดการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ”

     การบรรยาย เรื่อง “แนวคิดการพัฒนาศักยภาพคนพิการ” และ เรื่อง “สิทธิและสวัสดิการคนพิการ ตาม พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

     แบ่งกลุ่ม ฐานการเรียนรู้ การดูแล/การฝึกกิจวัตรประจำวัน ตามประเภทความพิการ

     อภิปรายสรุปประมวลฐานเรียนรู้ “ประชุมกลุ่มย่อยประจำวัน สรุปสาระการเรียนรู้วันนี้”

     การบรรยาย “สิทธิของผู้ช่วยคนพิการตามกฎหมาย”

     การบรรยายหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบริการผู้ช่วยคนพิการ”

     การอภิปรายหัวข้อ “ความแตกต่างระหว่างผู้ดูแล/อาสาสมัคร/ผู้ช่วยคนพิการ”

     การบรรยายหัวข้อ “บทบาทและขอบเขตการทำงานของหน่วยจัดบริการในพื้นที่”

     การอภิปรายและจัดประชุมกลุ่มย่อย “บทบาทหน้าที่ผู้ช่วยคนพิการตามแนวคิดการดำรงชีวิตอิสระ

     การอภิปรายกลุ่ม หัวข้อ “จิตวิทยาเบื้องต้น และการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์”

     .

     .

     .
ที่มาของข่าว : art

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :