“นริศรา” เดินหน้า SP2 กลุ่มไฟฟ้า ประมง ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
 
      “นริศรา” เผยจัดซื้อจัดจ้างกลุ่มไฟฟ้า-ประมง-ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนานาชาติ-ศูนย์บ่มเพาะอาชีพคนพิการ ไม่พบผิดปกติ เตรียมทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ เดินหน้าโครงการต่อ
            
            วันนี้ (9 มี.ค.) น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการตรวจสอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ ตามโครงการในแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือ SP2 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า คณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 2 คณะได้รายงานผลการตรวจสอบมายังตนแล้ว โดยในส่วนของคณะที่ 1 ซึ่งมี นายนพพร สุวรรณรุจิ ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นประธาน พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ในกลุ่มไฟฟ้า ไม่มีความผิดปกติ ส่วนกลุ่มอื่นๆ ยังต้องรอรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
            
            ส่วนคณะที่ 2 ซึ่งมี นายกิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นประธาน พบว่า การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์กลุ่มประมง กลุ่มครุภัณฑ์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนานาชาติ และกลุ่มครุภัณฑ์มาตรฐานประจำศูนย์บ่มเพาะอาชีพกลุ่มคนพิการ ไม่พบว่ามีการกระทำในลักษณะที่เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ และไม่มีข้อสังเกตอื่นๆ ซึ่งการจัดซื้อครุภัณฑ์ในกลุ่มที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว ตนจะทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ และ สอศ.เพื่อเดินหน้าจัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนต่อไป
            
            น.ส.นริศรา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม จากผลการตรวจสอบของกรรมการคณะที่ 2 พบว่า มี 3 กลุ่มครุภัณฑ์ที่ต้องทบทวนการดำเนินการ เนื่องจากพบความผิดปกติ ได้แก่ กลุ่มพืชศาสตร์ กลุ่มสัตวศาสตร์ ที่มีการกำหนดสเปกเป็นชุดจนกลายเป็นการยัดเยียดคุรภัณฑ์ และกลุ่มอัญมณีเครื่องประดับ ที่จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) พิจารณาข้อมูลในเชิงลึก เนื่องจากพบว่ามีการกระทำส่อไปในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มครุภัณฑ์ที่พบว่ามีความผิดปกติ จะให้มีการแก้ไขและจัดทำร่างเอกสารการประกวดราคา หรือ TOR พร้อมกำหนดกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อีกครั้ง และเพื่อเป็นการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์งบ SP2 ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ.ที่เกิดความล่าช้าให้ดำเนินการแล้วเสร็จทันตามแผน ตนจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อเร่งรัดติดตามผลการดำเนินการต่อไป
     
แหล่งข่าว : ASTVผู้จัดการออนไลน์   วันที่ 10 มีนาคม 2553