“ห้องอาบน้ำอัจฉริยะ” ควบคุมเพียงปลายเท้าสัมผัสชนะเลิศออกแบบนวัตกรรม
 
     สนช.- "ห้องอาบน้ำอัจฉริยะ" คว้ารางวัลชนะเลิศการออกแบบเชิงนวัตกรรมจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ควบคุมการทำงานด้วยปลายเท้าสัมผัส เหมือนอาบน้ำท่ามกลางแสงดาว ส่วน "เฟอร์ฯ สำหรับเด็กพิการทางสมอง" รับรางวัลนักออกแบบรุ่นใหม่
            
            สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และบริษัท ไอดีไซน์พับลิชชิ่ง จำกัด จัดงานแถลงข่าวประกาศผล “การประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2552 (Design Innovation Contest, DIC 2009)” เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้วยการออกแบบ และสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Industries) พร้อมทั้งการเสวนาให้ความรู้เรื่อง “สิทธิบัตรกับงานออกแบบ”
            
            ดร. ศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา สนช. ได้พยายามบุกเบิกเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวด้านการสร้างนวัตกรรมด้วยการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในองค์กรและในตัวบุคคล ซึ่งการประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2552 นอกจากจะเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ซึ่งได้ออกแบบ คิดค้นและรังสรรค์ผลงานออกแบบเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแล้ว ยังส่งเสริมและเป็นตัวเร่งให้เกิด “วัฒนธรรมนวัตกรรม” ขึ้นในองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย
            
            "งานประกวดนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว มีผู้สนใจส่งโครงการเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวนทั้งสิ้น 139 โครงการ ซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วที่มีจำนวนเพียง 61 ผลงาน จึงแสดงให้เห็นว่าภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่ มีความสนใจต่อการรังสรรค์ผลงานที่อาศัยการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อช่วยในการพัฒนานวัตกรรมเป็นอย่างมาก" ดร.ศุภชัยกล่าว
            
            ผลการประกวดรางวัลโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2552 ระดับมืออาชีพ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “i-Crystal” ห้องอาบน้ำอัจฉริยะ โดยบริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด ถือว่าเป็นนวัตกรรมระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ห้องอาบน้ำอัจฉริยะที่สามารถควบคุมการทำงานเพียงใช้ปลายเท้าสัมผัสบริเวณถาดอาบน้ำ พร้อมระบบไฟ LED กว่า 720 ดวง และฝังหัวฝักบัวแบบเลื่อนขึ้นลงได้ ทำให้รู้สึกเหมือนยืนอาบน้ำท่ามกลางดวงดาวภายใต้เท้าและเหนือศีรษะ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ และเกิดความสุนทรียะในการอาบน้ำ
            
            สำหรับผลงานระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กพิการทางสมอง โดยนายนิพิฐพนธ์ ภูริชบุญทรัพย์ โดยผลงานดังกล่าวเป็นนวัตกรรมระดับประเทศด้านผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็กที่มีความพิการทางสมอง โดยอาศัยการออกแบบจากแนวคิดของการใช้มือประคองเพื่อผลิตส่วนฐานและส่วนรองรับให้มีความเหมาะสมและกระชับตัวเด็กที่มีความพิการทางสมองซึ่งมีทั้งแบบ ครึ่งซีก ครึ่งท่อนและทั้งตัว รองรับกับสรีระร่างกายของเด็กไทย ทั้งยังเหมาะสมกับสภาพอากาศของไทย มีการระบายความร้อนทนต่อความชื้น และสามารถช่วยลดภาระการดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเก้าอี้จากต่างประเทศ”
            
            นายสักกฉัฐ ศิวะบวร ประธานคณะทำงานตัดสินการประกวดฯ กล่าวว่า “การประกวดโครงการออกแบบเชิงนวัตกรรม ประจำปี 2552 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง ซึ่งแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมืออาชีพ และระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ ทั้งนี้ การพิจารณาและตัดสินรางวัลจะมาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา จำนวน 11 ท่าน อาทิ ดร. พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร. สิงห์ อินทรชูโต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มล. คฑาทอง ทองใหญ่ สำนักงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมการส่งออก นายธีระ ดำรงค์กิจการ ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้านธุรกิจ เป็นต้น
            
            การตัดสินรางวัลอาศัยหลักเกณฑ์การพิจารณา 4 ด้าน ได้แก่ 1) ระดับของการออกแบบและระดับของความใหม่ 2) ระดับกลยุทธ์ด้านธุรกิจ 3) การตลาดและกระบวนการบริหารจัดการ และ 4) ผลประโยชน์ที่ได้รับ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมืออาชีพจะได้เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และรางวัลชนะเลิศระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ได้เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ
            
            “สำหรับในปีนี้มีผู้สนใจส่งโครงการนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด จำนวนทั้งสิ้น 139 โครงการ แบ่งเป็นโครงการระดับมืออาชีพ จำนวน 43 โครงการ และโครงการระดับนักออกแบบรุ่นใหม่ จำนวน 96 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการนั้นก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป จึงนับเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าผู้ประกอบการไทยนั้นมีศักยภาพด้านการออกแบบไม่ด้อยไปกว่าชาติใดในโลก หากแต่ยังขาดโอกาสและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเหล่านั้นเติบโตต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ สนช. ได้เข้ามา มีบทบาทสำคัญในการผลักดันธุรกิจเหล่านี้ ผ่านกลไกการสนับสนุนของ สนช. เพื่อส่งเสริมประเทศไทยให้ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือธุรกิจใหม่ที่มีการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ บนพื้นฐานของเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องต่อไป” นายสักกฉัฐ กล่าว
     
แหล่งข่าว : ASTVผู้จัดการออนไลน์   วันที่ 06 สิงหาคม 2552