ทรงสนพระทัยการเรียนเด็กตาบอด
 
     ในการเสด็จเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ “บ้านเด็กรามอินทรา” (บ้าน เด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน) ซอยรามอินทรา 34 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระ  องค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการจากโรงเรียนในเครือของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้ง 7 แห่ง ด้วยความสนพระทัย อาทิ ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับ   คนตาบอด ซึ่งอุปกรณ์ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ใส่โปรแกรมซอฟต์แวร์ ให้มีเสียงอ่าน เชื่อมกับเครื่องแสดงผลอักษรเบรลล์ และเครื่องขยายตัวอักษร มีประโยชน์ช่วยให้เรียนเร็วและทันเพื่อน, การผลิตสื่อภาพนูน ด้วยเครื่องเธอร์โม ฟอร์ม และอุปกรณ์การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
      
     จากนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  ศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระดำเนินยังชั้น 2 ของอาคารหลังใหม่เพื่อเยี่ยมห้องเรียนและนักเรียน ซึ่งมูลนิธิธรรมิกชนฯ จัดให้มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้น อ.1-ป.6 ตาม หลักสูตรกระทรวงศึกษา    ธิการ และหลักสูตรพิเศษ สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน   โดยมีนักเรียนอยู่ในความดูแลทั้งหมด 57 คน ครูผู้สอน 37 คน ระหว่างทอดพระเนตรมีรับสั่งกับ   เด็ก ๆ โปรดให้ “น้องฮาดี” หรือ ด.ช.นันทวิทย์ และอิ่ม เด็กพิการทางสายตาเลือนรางและสมาธิสั้นวัย 9 ขวบ หอมพระปราง ในการนี้มีพระประสงค์  บริจาคหนังสือเรียน ให้แก่ห้องสมุดที่จัด สร้างขึ้นใหม่ 
      
     พล.ต.ท. ณพัฒน์ ศรีหิรัญ ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนฯ ประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า อาคารเรียนหลังใหม่สร้างตั้งแต่ปี 2551 ใช้งบประมาณสร้างอาคารและซื้ออุปกรณ์การเรียน 20 ล้านบาท โดยขยายการบริการออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกจัดสร้างเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น สอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.1-ป.6 ส่วนที่สอง “บ้านเด็กตาบอด” ให้การดูแลที่พักอาศัย สุขอนามัย และช่วยเหลือในลักษณะครอบครัว โดยมีบุคลากรผ่านการอบรมด้านเทคนิควิธีการดูแล ทำหน้าที่พ่อแม่สมมุติ เนื่องจากเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ร้อยละ 80 ถูกครอบครัวทอดทิ้งแต่เยาว์วัย การมีครอบครัวสมมุติช่วยสร้างความอบอุ่นด้านจิตใจ และทำให้รู้จักการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน.
     
แหล่งข่าว : เดลินิวส์ออนไลน์   วันที่ 06 มิถุนายน 2552