พก. ผนึก 6 หน่วยงาน เอ็มโอยูพัฒนาคนพิการด้านการศึกษา และการมีงานทำ
 
     โดยกำหนดเปิด 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างยนต์ โดยในปีการศึกษา 2564 นำร่องเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป พิธีเอ็มโอยูดังกล่าว เป็นความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษา อาชีพ และสังคม 6 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จ.เชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จ.เชียงใหม่, สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่, โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ และโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่ น.ส.สราญภัทร กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนพิการและครอบครัวมีอาชีพ รายได้ และปรับตัวในสังคมอย่างเป็นสุขและเท่าเทียม โดยการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองสมรรถนะของคนพิการเป็นรายบุคคลเพื่อให้มีความรู้สามารถเพิ่มมากขึ้น (Up Skill) และยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ากับบุคคลทั่วไป เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนพิการสามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเอง อยู่ร่วมกับครอบครัว เป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างมีคุณค่า
แหล่งข่าว : https://mgronline.com/politics/detail/9640000030938   วันที่ 05 เมษายน 2564