พก.เปิดหลักสูตรอพม.ยกระดับการทำงานเครือข่ายคนพิการ
 
     ทั้งนี้ ตลอดทั้งวันมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของ อพม. ภารกิจกระทรวง พม. ความรู้เรื่องคนพิการ ความพิการ และการช่วยเหลือ ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และในภาคบ่ายเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือคนพิการประเภทต่างๆ โดยแบ่งการจัดอบรมเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 120 คน โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อพม. ในพื้นที่ กทม. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม
แหล่งข่าว : https://mgronline.com/politics/detail/9640000029884   วันที่ 05 เมษายน 2564