กรมส่งเสริมฯ คนพิการ จัดอบรม “สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ”
 
     โดยตลอดทั้งวันมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การบรรยาย เรื่อง กลไกพันธกรณีระหว่างประเทศ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (CRPD) โดย นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ การบรรยาย เรื่อง สิทธิ สวัสดิการ กฎหมาย กลไกในประเทศ โดย นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบรรยาย เรื่อง ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ โดย นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อํานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง แนวคิดสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการ การเตรียมความพร้อมละลายพฤติกรรม
แหล่งข่าว : https://mgronline.com/politics/detail/9640000028471   วันที่ 28 มีนาคม 2564