ย้ำ พม.เข้าถึงชาวบ้าน
 
     ได้ฟังความต้องการ และปัญหาต่างๆ อีกทั้งหารือถึงการประสานงานของสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลกลุ่มเป้าหมาย การส่งเสริมอาชีพคนพิการ การสร้างเครือข่าย อพม.ในพื้นที่ รวมถึง การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยขอให้ อพม.เป็นผู้ให้การรับรองเพื่อให้การดำเนินงานรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้สูงอายุและ คนพิการประสงค์ต้องการรับทราบสิทธิสวัสดิการ ทางสังคมต่างๆที่พึงได้รับจากภาครัฐ ตนจึงได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่พร้อมกันเพื่อร่วมรับฟังความต้องการและปัญหาด้วยตนเอง
     
     ลงทะเบียน "ชิมช้อปใช้ เฟส 3" รอบผู้สูงอายุ สิทธิ์ยังเหลือเป็นแสน
     ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3 รอบผู้สูงอายุ วันที่ 2 สิทธิ์ยังไม่เต็ม
     ลงทะเบียน ชิมช้อปใช้ เฟส 3 รอบผู้สูงอายุ วันที่ 6 เหลืออีก 3 แสนสิทธิ์
     โดยเน้นย้ำถึงการปรับกระบวนทัศน์ให้เข้าถึงประชาชนโดยตรง ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส คนไร้ที่พึ่ง ซึ่งเ
แหล่งข่าว : tayakorn   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2562