EXIM BANK สนับสนุนเงินทุนการศึกษา การปรับปรุงอาคารหอพัก และของใช้จำเป็น ให้แก่ผู้พิการมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ จ.นนทบุรี
 
     ควบคู่กับการส่งเสริมให้ผู้พิการมีชีวิตที่เป็นอิสระและผาสุก มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่สามารถประกอบอาชีพได้
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 17 ตุลาคม 2561