APCS จิตอาสาปรับปรุงก่อสร้างบ้านพักคนพิการ
 
      ทำภารกิจงานจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์มูลนิธิฯ 
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 05 กันยายน 2561