ซีพีเอฟ ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนคนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการที่พึงได้มากยิ่งขึ้น
 
     ซีพีเอฟได้ส่งเสริมการสร้างอาชีพคนพิการ โดยการจัดจ้างเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยตรง แทนการจ่ายเงินสมทบกองทุนส่งเสริมพัฒนาคนพิการ ตามแนวทางของภาครัฐให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงศักยภาพร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งทำประโยชน์ให้ชุมชน เป็นไปตามพระราชบัญญัตส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดจ้างคนพิการทำงานรวมทั้งหมด 734 คน แบ่งออกเป็น จ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของบริษัททั่วประเทศ รวม 186 คน และจัดจ้างคนพิการที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน และมีอุปสรรคในการเดินทาง ให้ทำงานสาธารณประโยชน์หรือช่วยเหลืองานในชุมชนของคนพิการเอง อาทิ โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น รวม 422 คน นอกจากนี้ ส่งเสริมอาชีพให้สัมปทานพิการจัดสถานที่ให้จัดจำหน่ายสินค้าในโรงงานและสถานประกอบการของบริษัท อีก 126 คน
     
     นางนภารัตน์ รุ่งเรือง ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา จ.นนทบุรี กล่าวว่า นับตั้งแต่ เยาวชนพิการทางสติปัญญา 8 คนทำงานกับซีพีเอฟตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องๆ และครอบครัว พลิกจากคนที่ต้องพึ่งพาคนอื่น มาเป็นกำลังหลักของบ้าน มีรายได้เลี้ยงดูพ่อแม่ ช่วยให้พ่อแม่ไว้วางใจว่าลูกสามารถพึ่งพาตนเองได้ ไม่เป็นภาระของผู้อื่น และชุมชนอีกด้วย
     
     ซีพีเอฟยังได้ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการได้รับการปฏิบัติที่ดี อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงดูแลชีวิตความเป็นอยู่คนพิการถึงที่บ้าน เพื่อให้มั่นใจว่าคนพิการทำงานสาธารณประโยชน์ในชุมชนตนเองมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งได้รับผลตอบรับที่ดีจากทั้งวัด โรงเรียน และหน่วยงานในชุมชนว่าคนพิการได้เข้ามีส่วนสำคัญในการเติมเต็มและช่วยให้การดำเนินงานหลายเรื่องประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย นำไปสู่การสร้างสังคมที่มั่นคง และยั่งยืนในระยะยาว
     
     จากความมุ่งมั่นในการสร้างสังคมพึ่งตน และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 แก่ ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม ในฐานะองค์กรเอกชนชั้นนำไทยที่มีแผนงานและจัดจ้างคนพิการทำงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ในงานวันคนพิการสากลที่จัดขึ้นในปีที่ผ่านมา
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 31 กรกฎาคม 2561