TMB TOUCH รับรางวัล TAB Digital Inclusive Award 2018 แอปพลิเคชันเข้าถึงผู้พิการทางสายตา
 
     ณ งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 21 พฤษภาคม 2561