ขยายเวลา ส่งบทความวิชาการในการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้ง
 
     ด้วยแนวคิด "การขับเคลื่อนสู่สังคมยั่งยืนของคนทั้งมวล (Moving towards Sustainable Society for All)" ในหัวข้องานวิจัย ดังนี้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (Local Wisdom for Persons with Disabilities) นวัตกรรมเพื่อคนพิการและสังคมสูงอายุ (Innovation for Persons with Disabilities and Aging Society) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อคนพิการ (Innovative Education for Persons with Disabilities) นโยบาย การบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียม (Policy and Management for Equality) การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และการเสริมพลังคนพิการ (Empowerment for Persons with Disabilities) ภายใต้การสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 30 เมษายน 2561