การสัมมนาวิชาการและมอบวุฒิบัตรแด่ผู้นำและเยาวชนตัวอย่าง
 
     โดยมีผู้ปกครองบุคคลออทิสติก อาสาสมัคร และบุคลากร เข้าร่วมการสัมมนา จำนวนทั้งสิ้น 600 คน
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 25 เมษายน 2561