การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่
 
      องค์กรคนพิการและผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 110 คน
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 28 มีนาคม 2561