โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ สนับสนุนของขวัญให้กับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เพื่อใช้ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ปี 2560
 
      อันนำไปสู่การสร้างโอกาสและสิทธิของคนพิการให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 17 มีนาคม 2561