ที่ประชุม กพช. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
 
     รวมทั้งเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในประเด็นคนพิการโดยเฉพาะ เพื่อมุ่งเน้นให้คนพิการดำรงชีวิตอย่างเท่าเทียมในสังคม การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1  การส่งเสริมการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของคนพิการทุกประเภทและทุกช่วงวัย   ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันให้ภาครัฐและเอกชนประชาสังคมนำผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 12 มีนาคม 2561