แจ๋ว 3 มกราคม 2561
 
    
     โดยคนพิการสามารถสอบถามสิทธิประโยชน์ของคนพิการ ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ 02 354 4541
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 10 มกราคม 2561