กพร. ลุย! ผลิตวิทยากรสอนคนครัวบนเรือ
 
     สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านคหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ หรือวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านอาหาร โภชนาการและสุขอนามัยในอาหารไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 2 หรือเป็นผู้มีความรู้ความเชียวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนเรือเดินทางทะเลขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 ปี ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โทร 0 2643 4981" อธิบดีกพร.กล่าว
     
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 08 มกราคม 2561