การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กรอบการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
 
      คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาล่ามภาษามือ ล่ามภาษามือ และภาคีเครือข่าย
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 20 ธันวาคม 2560