คำปราศรัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องใน “วันคนพิการสากล ประจำปี 2560”
 
     โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในทุกๆ ด้าน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมตามนโยบายประชารัฐเพื่อสังคม โดยร่วมมือกันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสำหรับคนพิการและมุ่งเสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค และการจัดสวัสดิการให้ความช่วยเหลือคนพิการในด้านต่าง ๆ  ที่เหมาะสม เช่น การให้สวัสดิการเบี้ยยังชีพคนพิการ สวัสดิการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านการกีฬาอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม ตลอดจนการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงสวัสดิการและบริการสาธารณะอย่างทั่วถึงโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพและสนับสนุนให้คนพิการมีงานทำในสถานประกอบการ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และสามารถอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     
     และในปีนี้รัฐบาลร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในรูปแบบประชารัฐ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคม การให้เกียรติ โอกาส และกำลังใจ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพการคุ้มครอง การส่งเสริมสิทธิ และการจัดสวัสดิการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
     
     เนื่องในโอกาส “วันคนพิการสากล” ประจำปี 2560 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานสวัสดิการสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์คุณประโยชน์และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป สวัสดีครับ
     
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 07 ธันวาคม 2560