พม. จับมือภาคีเครือข่าย ร่วมแถลงข่าวงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ “เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประ
 
     เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในการลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคม  ที่ปราศจากอุปสรรค การเข้าถึงสภาพแวดล้อม ข้อมูลข่าวสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับคนพิการ ด้วยการให้เกียรติ โอกาส และกำลังใจ เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครอง  การส่งเสริมสิทธิ และการจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ทั่วถึง และเป็นธรรม  “สำหรับการจัดงานในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการบูรณาการระหว่างงานวันคนพิการสากล โดยกระทรวง พม. และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล  โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์ เพื่อคนทั้งมวล  ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การอ่านสาส์นวันคนพิการ การมอบโล่รางวัลแก่คนพิการต้นแบบ หน่วยงาน องค์กรที่ให้ การสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น และการเปิดตัวสาวงามทูตอารยสถาปัตย์ นอกจากนี้ มีการจัดพื้นที่แสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การบริการ และการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อรองรับสังคมคนพิการและผู้สูงวัย และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล  เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย “เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน” ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงานงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 และงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2  ในวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2560 ณ Hall 1 – 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย
     
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 02 ธันวาคม 2560