ชงครม.เพิ่มงบฯการศึกษาคนพิการ
 
     นอกจากนี้ ในสัปดาห์หน้าสภาการศึกษาจะมีการประ ชุมมาตรฐานการศึกษาชาติ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวจะมีประ เด็นการพัฒนามาตรฐานผู้เรียน มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหากมาตรฐานการศึกษาชาติได้ดำเนินการจัดทำเสร็จเรียบ ร้อย หน่วยงานทุกสังกัดจะต้องนำไปใช้อิงในการกำหนดมาตรฐานของตัวเอง เช่น การเรียนการสอน  การของบประมาณ เป็นต้น โดยการจัดทำมาตรฐานการศึกษาชาติ หน่วยงานทุกสังกัดจะต้องไปพิจารณาด้วยว่าการดูแลเด็กพิการจะต้องมีมาตรฐานตัวชี้วัดใดบ้างที่จะสอดรับกับมาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อการจัดการศึกษาคนพิการให้มีคุณภาพมากขึ้น" เลขาฯ สก
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560