แจ๋ว” วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.45 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์สีช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
 
     หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 089 852 2706 สำหรับคนพิการที่อยากกู้จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สามารถสอบถามได้ที่ 02 106 
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 16 ตุลาคม 2560