พก. จัดการประชุมทบทวนบทบาทภารกิจของผู้บริหารระดับกอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านคนพิการ
 
      โดยมีผู้บริหารระดับกอง จำนวนทั้งสิ้น 18 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 10 ตุลาคม 2560