สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วาระแต่งตั้ง วันที่ 15 สิงหาคม 2560
 
     1. นายปราโมทย์ ญาณทักษะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์
     2. นายยุทธนา ภาสุรปัญญา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์และดำเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย
     3. นายสมรัตน์ ยินดีพิธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานในองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
     4. นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขากฎหมาย
     5. นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง
     6. นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง
     5. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้ง นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
     6. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายเหวียน หาย บั่ง (Mr. Nguyen Hai Bang) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเหวียน เติ๊ต ถั่ญ (Mr. Nguyen Tat Thanh) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
     7. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายหลี่ว เจี้ยน (Mr. Lyu Jian) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย คนใหม่ โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายหนิง ฟู่ขุย (Mr. Ning Fukui) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
แหล่งข่าว : tayakonr   วันที่ 28 สิงหาคม 2560