สหกรณ์บริการคนตาบอด ที่พึ่งและเสาหลักของผู้พิการทางสายตา
 
     ผศ.กมลวรรณ อินอร่าม ประธานกรรมการ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า สหกรณ์บริการคนตาบอดฯ ถือกำเนิดจากการรวมตัวโดยคนตาบอดกลุ่มหนึ่งที่มีแนวคิดเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านการจัดจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของคนตาบอด การช่วยเหลือด้านการเงิน เพื่อพัฒนาการประกอบอาชีพของคนตาบอด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยเน้นส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้สมาชิกมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้ที่แน่นอน
     
     “ปัจจุบันนี้สหกรณ์บริการคนตาบอด มีสมาชิก ๑ พันกว่าคน จะมีสมาชิกที่เป็นคนตาบอดที่เรียกว่าสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ นอกจากนั้นก็เป็นสมาชิกที่เป็นคนตาดี ซึ่งมีข้อเกี่ยวข้องกับคนตาบอด เช่น เป็นญาติ เป็นสามีหรือภรรยา ประมาณ ๒ ร้อยกว่าคน ซึ่งสมาชิกของเราจะมีตั้งแต่ผู้ที่มีการศึกษาขั้นบังคับจนถึงระดับดอกเตอร์ และมีอาชีพที่หลากหลายไม่ว่าจะขายสลากฯ หมอนวดแผนโบราณ หรืออาชีพอิสระ” ผศ.กมลวรรณ กล่าว
     
     สำหรับกิจกรรมภายในสหกรณ์นั้นจะมีบริการขายสินค้าที่เป็นสินค้าพิเศษให้กับสมาชิกที่เป็นคนตาบอดเป็นรายบุคคล เช่น อุปกรณ์การเรียนคณิตศาสตร์, เครื่องคิดเลข, หนังสือ, เครื่องเล่นและบันทึกเสียงอเนกประสงค์, วิทยุ, นาฬิกา, มือมือ, นาฬิกาตั้งโต๊ะ/พกพาและอุปกรณ์เสริม, ไม้เท้าขาวและอุปกรณ์เสริม, สินค้าที่เกี่ยวกับการเขียน/พิมพ์อักษรเบรลล์, สินค้าสำหรับคนสายตาเลือนราง นอกจากนี้ก็จะมีบริการเงินกู้และบริการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสำหรับสมาชิกด้วย
     
     “ลูกค้าของเราจะมีทั่วประเทศ นอกจากนี้หน่วยงานราชการหรือเอกชนก็มีมาสั่งสินค้าจากสหกรณ์ของเรา โดยเราจะบริการโดยส่งให้ทางไปรษณีย์ให้ และสหกรณ์มีการประชาสัมพันธ์โดยผ่านทางจากรายการวิทยุที่สมาคมคนตาบอดร่วมกับ กสทช.จัดขึ้น นอกจากนี้เราจะมีบริการข่าวประชาสัมพันธ์ บริการหนังสือเสียง มีบริการอินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์ โดยให้กดหมายเลข ๑๔๑๔ ที่ให้คนตาบอดเข้าถึงได้ นี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ของเรา คนตาบอดที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะสามารถกดเข้าไปฟังได้ว่าช่วงนี้สหกรณ์ให้เงินปันผลหรือว่าช่วงนี้สหกรณ์มีสินค้าราคาโปรโมชั่นนะ ทำให้สมาชิกมีความสะดวกสบายมากขึ้น”
     
     ในส่วนสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนั้นจะสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาพิเศษได้ส่วนลด ๑๐% มีการเฉลี่ยคืนสินค้า มีสิทธิได้กู้สามัญ กู้ฉุกเฉิน สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสวัสดิการเงินทุนส่งเสริมสาธารณประโยชน์, เงินสงเคราะห์ศพ ศพละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนเงินปันผลสูงสุดจะได้ ร้อยละ ๘ ต่อปีต่อคนซึ่งกำไรของสหกรณ์นั้น ส่วนใหญ่ได้จากการขายสินค้านั่นเอง
     
     ผศ.กมลวรรณ บอกว่า นโยบายของสหกรณ์ต่อไปก็คือจะบริการธุรกิจที่เป็นของคนตาบอดให้ก้าวไกลมากขึ้น โดยมีการพาสมาชิกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศ ซึ่งจะมีผู้ติดตามที่เป็นคนตาดีไปด้วย เพื่อไปดูงานสมาคมคนตาบอดเกาหลี และร้านขายสินค้าที่เป็นของคนตาบอดที่เกาหลีด้วย เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงองค์ความรู้เป็นเรื่องของสหกรณ์ได้ทั่วถึง รวมทั้งให้สมาชิกได้มีโอกาสในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ โดยเฉพาะงานใหญ่ที่จะมีขึ้นในปลายปีนี้ นั่นคืองานประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก ครั้งที่ ๘ และสมัชชาสภาระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาของคนพิการทางการเห็น หรือ WBU-ICEVI ๒๐๑๒ ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๘-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรม อิมพีเรียล ครีนส์ ปาร์ค สุขุมวิท ๒๒ เพื่อเปิดโอกาสให้คนตาบอดได้ลงทะเบียนรับทุนและมีส่วนร่วมในงานดังกล่าวเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเขาเหล่านั้นมากขึ้น
     
     “การรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ฯ ถือว่าได้ประโยชน์มากเป็นการบริการให้สมาชิกที่เป็นคนตาบอดสะดวกสบายมากขึ้น เพราะปกติคนตาบอดจะไปทำธุรกรรมหรือไปกู้เงินกับแบงค์ก็ยากลำบาก เพราะเมื่อก่อนธนาคารไม่อนุญาตให้คนตาบอดทำนิติกรรม แต่ตอนหลังก็ทำได้บ้างในคนตาบอดที่ได้รับการศึกษา แต่ถ้าเกิดเขามาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ของเรานั้น ด้วยระบบของสหกรณ์ที่เน้นความเที่ยงตรง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ก็ทำให้สมาชิกเชื่อถือและเชื่อใจได้ว่า สหกรณ์จะเป็นที่พึ่ง เป็นหลักให้สมาชิกได้เป็นอย่างดี” ประธานกรรมการสหกรณ์บริการคนตาบอดกล่าว
     
     ด้าน น.ส.วาสนา ศุกระศร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ ๑ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ของผู้พิการทางสายตานี้ ถือว่าเป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะด้วย ระบบของสหกรณ์เน้นให้สมาชิกอยู่ได้ด้วยตนเอง แต่หากมีปัญหาก็ให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสังคม และการที่คนตาบอดรวมตัวกันเพื่อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเขานั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะเขาจะเข้าใจว่าสมาชิกในกลุ่มต้องการอะไรมากกว่าคนปกติ ขณะที่ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์นั้น ก็จะเข้าไปช่วยเหลือ ส่งเสริม ดูแล และให้คำแนะนำ ในเรื่องระบบของสหกรณ์ การบริหารจัดการ การควบคุมภายในองค์กรและร่วมประชุมกับคณะกรรมการแนะนำสิทธิต่างที่สมาชิกพึงได้ โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมฯ เข้าไปดูแลและแนะนำเป็นที่ปรึกษาให้กับสหกรณ์บริหารคนตาบอดแห่งนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เชื่อมั่น และเป็นกำลังใจให้สหกรณ์แห่งนี้ได้หยิบยื่นความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของผู้พิการทางสายตาได้อย่างยั่งยืนต่อไป
     
แหล่งข่าว : (บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๔ ส.ค.๕๕)   วันที่ 06 สิงหาคม 2555