มทร.ผลิตอุปกรณ์หัดเดินอัตโนมัติ ช่วยผู้ป่วยทางกายภาพและคนชรา
 
     ในกรณีที่ผู้ป่วยสามารถพยุงตัวได้ ก็สามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเดินในการทำกายภาพบำบัดหัดเดินด้วยตัวเองได้ แต่ผู้ป่วยที่ไม่มีกำลังแขนและกำลังขาที่จะพยุงตัวเองเพียงลำได้ ก็ไม่สามารถที่จะยกอุปกรณ์ช่วยเดินได้ ถึงแม้ว่าอุปกรณ์ช่วยเดินจะทำจากอะลูมิเนียมก็ตาม จึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มประสิทธิภาพการเดิน อย่างเช่น การนำมอเตอร์มาติดล้อขับเคลื่อนของตัวอุปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อให้เป็นอุปกรณ์ช่วยเดินอัตโนมัติ และอีกกรณีหนึ่งเมื่อคนชราที่ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน เวลาจะใช้ ถ้าไม่มีกำลังแขนและขาที่จะพยุงตัวเองก็ไม่สามารถที่จะยกอุปกรณ์ช่วยเดินในการเดินได้เหมือนกัน จึงเป็นเหตุผลที่จะต้องดัดแปลงอุปกรณ์ช่วยเดินธรรมดาให้เป็นแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการช่วยเดินเคลื่อนที่ไปมาได้สะดวกมากขึ้น
     
     ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะทำอุปกรณ์ช่วยเดินให้เป็นแบบอัตโนมัติของคนป่วยหัดเดินและคนชรา โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนล้อด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งอาศัยการก้าวขาของผู้ป่วยหัดเดินหรือคนชรามาเป็นตัวควบคุมอุปกรณ์เคลื่อนที่แทนการยกนั่นเอง
     
     ด้วยเหตุนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จึงได้คิดประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยหัดเดินอัตโนมัติโดยใช้พลังงานแบตเตอรี่ สามารถตั้งระบบการทำงานได้ ๔ ระดับ คือ ๑๕ ซม., ๒๕ ซม. และ ๔๐ ซม. มีระบบไมโครคอนโทรลควบคุมการทำงาน และใช้โฟโต้เซ็นเซอร์ควบคุมการเคลื่อนไหวในการก้าวเท้าของผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
     
     นายอนุวัตร์ มากมูล และนายพิเชษฐ์ ศิริทรัพย์โภคา นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลศรีวิชัย ผู้ประดิษฐ์เครื่องช่วยหัดเดินอัตโนมัติ กล่าวว่า การพัฒนาเครื่องดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโครงงานของทางสาขา โดยมีอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ ประจำสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นที่ปรึกษา ซึ่งจากการที่พบปัญหาดังกล่าวจึงมีความรู้สึกต้องการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้ ระบบการทำงานของอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติ เมื่อมีการก้าวเท้าผ่าน Sensor Photo ทั้งสองขา ตัวเซ็นเซอร์จะตรวจรับสัญญาณแล้วส่งไปยังตัวไมโครคอนโทรเลอร์ เพื่อทำการประมวลผลการทำงานที่ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้ และส่งสัญญาณไปยังวงจรขับมอเตอร์เพื่อสั่งการให้มอเตอร์ทำงาน ซึ่งผลการทำงานจะแสดงผลผ่านหน้าจอ LCD โดยอุปกรณ์ดังกล่าจะมีฟังก์ชันกำหนดระยะเวลาการทำงานของมอเตอร์ เพื่อให้มีระยะการก้าวเท้าที่เหมาะสม ทั้งผู้มีลักษณะการก้าวเท้าช่วงสั้นและผู้ที่มีลักษณะการก้าวเท้าช่วงยาว และอุปกรณ์ดังกล่าวยังสามารถยกระดับความสูงต่ำของมือจับ เพื่อให้เหมาะสมกับบุคคลหลากหลายกลุ่ม อาทิ วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ เป็นต้น
     
     ที่ผ่านมาได้ทำการทดลองกับผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลา ปรากฏว่าผู้ป่วยสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการ และเมื่อนำวงจรต่างๆ มาต่อรวมกันผลปรากฏว่าทำงานได้สัมพันธ์กับโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นวงจรชุดขับมอเตอร์เดินหน้า และชุดกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ ภายในวงจรได้ออกแบบให้ควบคุมวงจร Power แยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการดึงกระแสของมอเตอร์ไม่ให้รบกวนการทำงานของวงจรคอนโทรลและโปรแกรมที่เขียนลงไปในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์
     
     เมื่อนำมาทดลองใช้งานตามที่ได้โปรแกรมไว้ ผู้ป่วยมีการก้าวเท้าขวาผ่านตัว Photo sensor ตัวที่อยู่ด้านขวา แล้วก้าวเท้าซ้ายผ่านตัว photo ตัวที่อยู่ด้านซ้าย ทำให้ตัวมอเตอร์ที่ติดกับล้อด้านหน้าทำงานเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นไปตามที่โปรแกรมเอาไว้ ซึ่งมีการกำหนดระยะทางไว้ที่ ๔ Step คือ ๑๕ ซม., ๒๕ ซม. และ ๔๐ ซม. เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยตั้งแต่อายุ ๑๐ ปีขึ้นไป เพราะระยะก้าวเท้าของแต่ละคนไม่เท่ากัน การออกแบบควบคุมจึงต้องคำนึงถึงจุดนี้เป็นสำคัญ
     
     จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ช่วยหัดเดินอัตโนมัติสามารถช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้พิการแขน ขา รวมถึงผู้สูงอายุให้สามารถช่วยเหลือตนเองและช่วยในการฟื้นฟูพัฒนาการการทำงานของร่างกายให้กลับสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด ขณะนี้เครื่องดังกล่าวได้มอบให้โรงพยาบาลสงขลานำไปทดลองใช้กับผู้ป่วยรายอื่นๆซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
     
     สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา โทร.๐-๗๔๓๑-๗๑๐๐ ต่อ ๑๒๐๔, ๐๘-๕๖๔๐-๖๘๖๘, ๐๘-๙๘๗๐-๐๗๒๑. 
แหล่งข่าว : (ไทยโพสต์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๑ พ.ค.๒๕๕๕)   วันที่ 21 พฤษภาคม 2555