รพ.มหาสารคาม จัดกิจกรรมรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก
 
     นายแพทย์สรฤทธิ์ อังวราวงศ์ แพทย์ชำนาญพิเศษ ด้านกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาสารคาม เปิดเผยว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปี เป็น "วันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก” ซึ่งบุคคลออทิสติกมีพฤติกรรม ไม่มองหน้า ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว ดังนั้น โรงพยาบาลมหาสารคาม จึงได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายจัดโครงการรณรงค์ตระหนักรู้ ออทิสติกโลก ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องออทิสติกแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ให้เกิดความสนใจกับกลุ่มบุคคลออทิสติกและบุคคลที่บกพร่องทางพัฒนาการที่มีจำนวนนับร้อยล้านทั่วโลก สร้างเจตคติตระหนักรู้ของสังคมเนื่องมาจากอัตราการเพิ่มจำนวนของเด็กออทิสติกในภูมิภาคของโลกสูงขึ้น
     
     นายแพทย์สรฤทธิ์ อังวราวงศ์ แพทย์ชำนาญพิเศษ ด้านกุมารเวชกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า เด็กออทิสติก (Autistic Child) เป็นเด็กที่มีพัฒนาการทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และการสื่อสารบกพร่อง ส่งผลต่อพฤติกรรมความสนใจ และกิจกรรมต่าง ๆ ผิดปกติ เป็นไปอย่างจำกัด และซ้ำๆเด็กที่เป็นโรคออทิซึม (Autism)นี้จะเป็นตั้งแต่แรกเกิดแต่อาการจะแสดงออกมาให้เห็นเมื่อเด็กมีอายุ ๓ เดือน ๕ เดือน หรือมากกว่านั้นส่วนใหญ่จะเห็นได้ชัดเมื่อเด็กอายุ ๒ ขวบ หากพ่อแม่หรือผู้ปกครองมีการดูแลบุคคลออทิสติกตั้งแต่เริ่มแรก และพัฒนาการจัดการศึกษาให้เหมาะสม จะเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยเหลือบุคคลออทิสติกให้มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระมีศักดิ์ศรีและมีความสุข...
แหล่งข่าว : (เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒ เม.ย.๒๕๕๕)   วันที่ 03 เมษายน 2555