สรุปผลการศึกษาดูงาน โครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนต่อขยาย อ่อนนุช – แบริ่ง
 
     นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสวัสดิการสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถแสดงบัตรประจำตัวคนพิการที่เจ้าหน้าที่ในสถานีเพื่อขอรับบัตรโดยสารเพื่อใช้บริการฟรีได้ทันทีทุกสถานีและทุกเส้นทาง
     
     นายมณเฑียร บุญตัน ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ กล่าวว่า จากการประมวลผลการศึกษาดูงาน และได้ลงพื้นที่ทดลองใช้บริการโครงการรถไฟฟ้าบีทีเอส ส่วนต่อขยายสถานีอ่อนนุช – แบริ่ง นั้น ขอขอบคุณที่กรุงเทพมหานครได้ร่วมกันพัฒนางานในด้านนี้เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งที่เกิดขึ้นมานี้ไม่ใช่เพื่อคนพิการแต่เป็นไปเพื่อทุกคนโดย เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายที่ นอกจากจะเป็นชื่อเสียงในทางที่ดีของประเทศชาติแล้วยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวได้ดีมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการด้านคนพิการ วุฒิสภา มีข้อเสนอแนะต่อกรุงเทพมหานคร สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ ๑.ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างทุกชนิดควรเปลี่ยนแนวคิดจากการออกแบบ เพื่อให้เป็นการเฉพาะสำหรับคนพิการแต่ควรเป็นการออกแบบมาเพื่อให้บริการแก่คนทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและเท่าเทียม เช่น สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ก็ควรใช้ประโยชน์ได้ด้วย และการจัดเพื่อให้ทุกคนใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นี้จึงจะเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน และความพิการไม่ใช่พิจารณาสภาพทางกายภาพที่เห็นเป็นประจักษ์เท่านั้นให้พิจารณาถึงคนทั่วไปด้วยหากขณะนั้นบุคคลนั้นไม่สามารถใช้ประโยชน์จากร่างกายได้ครบถ้วนเต็มที่ (Function) ก็ถือได้ว่ามีความบกพร่องหรือพิการชั่วขณะได้ เช่น คนอุ้มบุตรหลานมีสัมภาระมากหรือขนข้าวของรุงรัง เป็นต้น. ๒.ควรเร่งปรับปรุงติดตั้งลิฟต์โดยสารในครบถ้วนทุกสถานีโดยเร็วเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้และลิฟต์โดยสารควรที่จะมีลักษณะเปิดไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่มาเปิดลิฟต์ให้ทั้งนี้อาจมีการจัดจุดบริการจำหน่ายบัตรโดยสารเพิ่มเติม สำหรับกลุ่มผู้มาใช้บริการในส่วนนี้เพิ่มเติมซึ่งการปรับปรุงเหล่านี้นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนคนไทยทุกคนแล้วยังจะเป็นการสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุที่แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้คนตาบอดที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่จะมาร่วมประชุมสมัชชาสมาพันธ์คนตาบอดโลกในปี ๒๕๕๕ ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วย ทั้งนี้ ส่วนที่ควรดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเร่งด่วน คือบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานระหว่างเมือง (แอร์พอร์ตลิงค์) และระบบไฟฟ้าบีทีเอส สถานีพญาไทที่ติดปัญหาในการเข้าใช้บริการเพราะไม่มีลิฟต์โดยสารจึงควรที่จะเร่งดำเนินการแก้ไขเพราะเป็นจุด สำคัญที่เป็นหน้าตาของประเทศเพราะจุดนี้เชื่อมต่อมาจากท่าอากาศยานที่ถือเป็นประตูที่เปิดรับบุคคลที่มาจากต่างประเทศ ๓.ในการออกแบบสิ่งก่อสร้างคณะอนุกรรมาธิการยินดีที่จะให้ความร่วมมือ ในการประสานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและผู้แทนคนพิการเข้าร่วมพิจารณาให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะได้ ก่อนการก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาในการแก้ไขปรับปรุงที่มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น ๔.ควรที่จะมีการปรับปรุงทางลาดและช่องทางเข้ารถไฟฟ้าให้มีการสอดรับกัน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและอาจมีการเพิ่มประตูเข้า – ออก บริเวณชานชะลากับตัวรถไฟฟ้าโดยเฉพาะสถานีรถไฟฟ้าพญาไทซึ่งเชื่อมต่อกับสถานีแอร์พอร์ตลิงค์เพราะมีผู้โดยสารจำนวนมากและการแออัดกันของผู้โดยสารอาจทำให้ล้อเก้าอี้เข็นของคนพิการ หรือไม้เท้าของคนตาบอด หรือเด็กอาจพลัดตกลงไปในช่องว่างระหว่างชานชะลากับตัวรถไฟฟ้าได้ ๕.การจัดทำป้ายสัญลักษณ์ควรเป็นป้ายที่มีลักษณะรวมหลายกลุ่มคนอยู่ด้วยกัน ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เพราะจะทำให้ผู้อื่นกล้าที่จะเข้าไปใช้บริการไม่ใช่การจัดไว้เฉพาะคนพิการอันจะเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมและเป็นการออกแบบที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ นอกจากนี้ควรมีป้ายสัญลักษณ์แจ้งว่าคนพิการควรเข้าช่องทางใด เช่นช่องทางแรกสำหรับขึ้นโบกี้ที่ ๒ เนื่องจากใกล้เจ้าหน้าที่ที่ขับรถและเพื่อความสะดวกในการประสานไปยังจุดลงของคนพิการ เพื่อประสานให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงเกิดเหตุฉุกเฉินเพราะมีคนพิการน้อยมากที่ทราบว่าต้องขึ้นช่องทางสำหรับโบกี้ที่๒ และเพื่อเป็นการแจ้งให้คนพิการทราบว่าต้องไปรอขึ้นรถไฟฟ้า ณ จุดนั้น ๖.ควรที่จะมีการติดตั้งสัญญาณเสียงเพิ่มเติมในจุดสำคัญเพราะบางครั้งการมีอักษรเบรลล์เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เช่น จุดเชื่อมประตูทางออกของลิฟต์กับทางเข้าไปช่องทางจำหน่ายบัตรโดยสาร และป้ายบอกสถานที่ซึ่งอยู่หน้าลิฟต์ เป็นต้น ๗.ควรจัดทำห้องสุขาที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเด็กและผู้สูงอายุโดยเฉพาะบริเวณสถานีใหญ่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อพักรถและจุดเปลี่ยนสถานีเพราะสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุบางประเภทมีความจำเป็นมากที่ต้องเข้าไปใช้บริการ ๘.ควรมีการประสานภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์บนทางเท้าเพื่อไม่ให้มีสิ่งกีดขวางรวมทั้งการห้ามจอดรถและขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้มาใช้บริการและผู้ขับขี่ได้ และ ๙.แบบทางเท้าควรที่จะมีลักษณะใหญ่การใช้อิฐขนาดเล็กหรือตัวหนอนจะกลายเป็นสัญลักษณ์บอกทาง (Guiding block) ไปโดยอัตโนมัติและอายุการใช้งานมีน้อยด้วยและทางเท้าเหล่านี้ควรที่จะมีการปรับปรุงให้มีการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอได้ด้วยซึ่งอาจนำรูปแบบของการจัดระบบบนทางเท้าบริเวณสีลม สวนลุมพินี มาใช้ในพื้นที่อื่นๆ ด้วย
     
     ร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการบริหารจัดการ การออกแบบ สิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เพิ่มเติมได้ที่ e-mail: dek_senate@hotmail.co.th หรือ Facebook: กมธ.พัฒนาสังคม หรือ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก ฯวุฒิสภา โทร.๐๒-๘๓๒-๙๒๒๕-๖ แฟกซ์ ๐๒-๘๓๒-๙๒๒๖ 
แหล่งข่าว : แนวหน้าออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๖ พ.ย.๒๕๕๔   วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554