ประชุมเพื่อซักซ้อมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
 
     จังหวัดชลบุรี ประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์ และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมืองชลเกมส์ 
     ที่ห้องประชุมชลบุรี นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน การประชุมเพื่อซักซ้อมการดำเนินการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ชลบุรีเกมส์ และ กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 เมืองชลเกมส์ โดยมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้กล่าวถึงการเตรียมการดำเนินการพัฒนาประดับ ตกแต่งปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ร่มรื่นสวยงาม สะดวกและปลอดภัย ให้สถานที่ต่าง ๆ การจัดทำป้ายคำขวัญเชิญชวนต้อนรับนักกีฬาและป้ายธงญี่ปุ่น การปรับปรุงถนน ซอย ทางร่วม ทางแยก ที่ไปสนามแข่งขันทุกสนามให้มีสภาพดี สะดวก ปลอดภัย ในการสัญจรไปมาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ย. 53 และสรุปผลการดำเนินกิจกรรม พร้อมถ่ายรูปส่งให้กับจังหวัดในวันที่ 1 ของทุกเดือนต่อไปด้วย 
แหล่งข่าว : สำนักข่าวแห่งชาติ   วันที่ 16 กันยายน 2553