วิทยาลัยราชสุดาเปิดอบรม “จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
 
      นครปฐม - วิทยาลัยราชสุดา เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
            
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพา ขจรธรรม คณบดีวิทยาลัยราชสุดา เปิดเผยว่า วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำที่มีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาด้านการแพทย์ สาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพ และการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งได้ตระหนักถึงสิทธิและโอกาสของคนพิการมาโดยตลอด
            
            ดังนั้น เพื่อให้ชุมชนมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษา บุคลากร รวมถึงชุมชนใกล้เคียง มีความตระหนักรู้เรื่องคนพิการ และมีความตื่นตัวในความมีอยู่ เป็นอยู่ของคนพิการในชุมชน ซึ่งความรู้ความเข้าใจ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการ บุคคลจำนวนมากมีจิตอาสาต้องการให้การช่วยเหลือแก่คนพิการ
            
            ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจด้านคนพิการ ความพิการ และทักษะการช่วยเหลือคนพิการให้กับชุมชนมหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชนใกล้เคียง บุคลากรภาครัฐ และบุคคลทั่วไป วิทยาลัยราชสุดาจึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “จิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2889-5315-9 ต่อ 120
แหล่งข่าว : ASTVผู้จัดการออนไลน์   วันที่ 10 เมษายน 2553